Biträdesavtal på Praktikertjänst

Vi har fått många frågor kring personuppgiftsbiträdesavtal och hur vi hanterar det inom Praktikertjänstkoncernen. Här följer viktig information kring vår ståndpunkt.

Vi tar på oss personuppgiftsansvaret i vårdkedjan

När Praktikertjänst hanterar personuppgifter om patienter – oavsett om vi själva inhämtat dem direkt från patienter eller fått dem från andra aktörer i vårdkedjan – tar vi på oss fullt personuppgiftsansvar för dessa.

Det innebär att andra i vårdkedjan inte behöver skriva personuppgiftsbiträdesavtal med oss.

Vår förhoppning är att våra kunder i vårdkedjan ska godta att vi är personuppgiftsansvariga för den information de tillhandahåller oss i samband med att de gör beställningar till oss.

När kan en sådan situation uppstå?

Ett exempel kan vara att ett tandtekniskt laboratorium eller en specialist inom Praktikertjänst är leverantör till en tandläkare hos en annan vårdgivare, i den situationen. Vi anser oss i detta fall vara personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi hanterar om den externa tandläkarens patient.

Vi förväntar oss att den externa tandläkaren ska ha informerat patienten om detta och sökt samtycke enligt gällande lagar såsom patientdatalagen och dataskyddsförordningen, men vi kommer själva att tillhandahålla den registrerades rättigheter så som registerutdrag, rättelse, radering osv. på begäran.

Vår förhoppning är att leverantörer till oss, som exempelvis externa laboratorier och specialister, även de ser sig som personuppgiftsansvariga för den information vi tillhandahåller dem angående våra patienter i samband med att vi gör en beställning. Vi skickar inte personuppgifter utan att först ha inhämtat patientens samtycke och vi förväntar oss att våra leverantörer tar personuppgiftsansvar enligt patientdatalagen och dataskyddsförordningen för de uppgifter de mottar i samband med beställningar.

Genom att arbeta på det här sättet kan vi säkerställa att vi uppfyller dataskyddskrav. Vi tar själva ansvar för alla skyldigheter vi skulle kunna komma att åläggas i ett biträdesavtal. Vi får också en mer enhetlig hantering av personuppgifter.

Detta innebär att vi tar på oss ett större ansvar än vad ett personuppgiftsbiträdesavtal normalt ålägger oss. Om en affärspartner vi är beroende av ändå insisterar att vi tecknar ett sådant så gör vi det och agerar i enlighet med det

Uppdaterad 25 maj, 2018